فهرست بستن

استودیوی تولید فیلم های آموزشی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ برای تولید فیلم های آموزشی تحت نظارت سرگروه های آموزشی متوسطه استان افتتاح شد. فیلم های تولید شده در این استودیو در شبکه استانی هامون پخش خواهد شد.

بازدید مدیر کل از استودیو تخصصی تولید فیلم های آموزشی

همایش گروه ریاضی

همایش

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

معاونت آموزش متوسطه سیستان و بلوچستان

اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه